1. Partijen verklaren met elkaar een overeenkomst aan te gaan krachtens welke de sponsor voor de duur van de overeenkomst, vermeld op het sponsor contract, sponsor zal zijn van Sportclub Irene met alle voor partijen daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
  2. De bijdrage van de sponsor is vermeld op het sponsor contract.
  3. De factuur zal per direct en daarna jaarlijks in kwartaal 3 van elk jaar worden toegestuurd. De betaling per bank zal binnen 30 dagen na ontvangst dienen te worden voldaan.
  4. Over de sponsoring is BTW verschuldigd.
  5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportclub Irene is het de sponsor niet toegestaan haar rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
  6. Het sponsorschap brengt voor de sponsor niet het recht met zich mee om zich in te laten met het beleid van Sportclub Irene.
  7. Het geen de sponsor uit hoofde van deze overeenkomst is verschuldigd, dient te worden voldaan op de door Sportclub Irene aangegeven bankrekening.
  8. Ieder beroep op opschorting, korting of verrekening met een vordering, die de sponsor meent op Sportclub Irene te hebben of te zullen krijgen, is uitgesloten.
  9. In geval van wanbetaling door de sponsor is Sportclub Irene gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te staken en/of reclame uitingen van sponsor onmiddellijk (tijdelijk) te verwijderen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of enige nadere aankondiging is vereist en onverminderd de gehoudenheid van de sponsor zijn bijdrage te blijven betalen. Alle kosten verbonden aan de inning van de kosten zijn voor rekening van de sponsor.

  Heeft u vragen? stuur ons dan een bericht.

  Stuur Bericht

rfwbs-slide