• DENK AAN EEN CORONA-CHECK (zie elders op deze site)

   

  Beste leden,

  Bij deze willen wij je graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

  Algemene Ledenvergadering

  vrijdag 15 oktober 2021

  Ontvangst vanaf 20:00 uur in de kantine van Sportclub Irene

  Aanvang 20:30 uur tot omstreeks 21:30 uur

  Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen laatste jaarvergadering november 2020
  3. Jaarverslag 2020-2021
  4. Ontwikkelingen voor Sportclub Irene binnen Sportpark de Bakenbos
  5. Verslag kascommissie
  6. Financieel jaarverslag en begroting
  7. Commerciële zaken – sponsor commissie
  8. Bestuur mededelingen

   - Aftredend penningmeester: Rowdy Kroh – niet herkiesbaar

   - Herkiesbaar secretaris Jeroen Triest

   - Toetredend kandidaat bestuurslid jeugdvoorzitter: Hans Schreurs Jr.

   - Toetredend kandidaat bestuurslid algemene zaken: Ber Vinken

  9. Rondvraag en sluiting

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Sportclub Irene

rfwbs-slide